Beest met hoer van babylon jong milf naakt

3 oktober 2020 Door admin

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS Gereformeerde Bijbelstichting. Teksteditie Statenvertaling copyright © Gereformeerde Bijbelstichting gbs. Statenvertaling Biblia diverse talen. Openbaring 17 — Statenvertaling Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS Gereformeerde Bijbelstichting.

Het gericht over Babylon 1 EN 1 een uit de zeven engelen, die de zeven fiolen hadden, kwam en sprak met mij, en zeide tot mij: 2 Kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel 3 der grote hoer, 4 die daar zit op vele wateren; 1 Namelijk van welke in het voorgaande zestiende hoofdstuk is gesproken, die enigen menen de vijfde geweest te zijn; omdat die zijn fiool op den troon van het beest had uitgegoten.

Waarvan in deze twee volgende hoofdstukken de brede verklaring eigenlijk wordt gedaan. Zie dergelijke wijze van spreken Ez. Welke nu deze hoer en haar oordeel is, zal uit het vervolg blijken. Zij was vol recht, gerechtigheid herbergde daarin, maar nu doodslagers. Zou datzelve land niet grotelijks ontheiligd worden?

Want hiervan worden vers 8 uitdrukkelijk uitgezonderd al degenen welker namen zijn geschreven in het boek des levens. Anderen verstaan door deze woestijn het rijk van den antichrist zelve, hetwelk wel vol is van allerlei werelds gewoel, maar ledig en woest van alle zaligmakende waarheid en geestelijke vruchtbaarheid. Dit is zo klaar, dat niet alleen de voornaamste kerkvaders, en al de gereformeerde leraars het daarin eens zijn, maar ook zelfs vele pausgezinde uitleggers.

Doch deze laatsten drijven, om het antichristendom van hun paus en pausdom te weren, dat dit van de stad en heerschappij van Rome moet verstaan worden, alleen terwijl zij onder het gebied der heidense keizers is geweest, en de Christenen heeft vervolgd. Maar dezen worden uit het vervolg van deze twee hoofdstukken lichtelijk wederlegd. Ten eerste, omdat het heidense Rome andere koningen en volken die zij onder zich heeft gebracht, niet placht haar eigen afgoderij op te dringen, maar heeft die hun gewoonlijke bijgeloof laten volgen, zelfs ook den Joden hun eigen godsdienst gelaten, totdat zij tegen haar hebben gerebelleerd.

Daar deze vrouw met den kelk harer hoererij, dat is, afgoderij, alle koningen en volken dronken maakt. Ten tweede, zo kan op het heidense Rome niet gepast worden, hetgeen vers 12 wordt gezegd, dat de tien koningen die hun macht het beest hebben gegeven, op één ure hun macht ontvangen hebben met het beest, aangezien de oude Romeinen degenen die zij onder hun gebied hebben gebracht, allengskens van tijd tot tijd met geweld zich hebben onderworpen, en niet door de onderlinge bewilliging en samenspanning.

Ten derde, omdat het beest en deze vrouw die daarop zit, dat is, de antichrist en de stad van Rome, hier gedurig samen worden gevoegd, daar het heidense Rome, zolang het heidens is geweest, eigenlijk de stoel van den antichrist niet is geweest, maar is die namaals eerst geworden. En daarom wordt gezegd dat het beest nog zou opkomen uit den afgrond, en daarna ten verderve gaan.

Eindelijk, omdat de droevige en exemplaire ondergang van deze stad Babylon, waarvan het volgende hoofdstuk in den brede spreekt, niet kan verstaan worden van het heidense Rome, overmits hetzelve nooit zulks is overkomen, zolang het heidens is geweest; maar is daarna over de honderd jaren onder de christelijke keizers in goeden stand geweest, gelijk uit de historiën blijkt.

Het is wel waar dat het daarna van de Goten, Vandalen, en anderen is ingenomen en gedestrueerd, maar is kort daarna wederom tot zijn vorigen stand gebracht, en duurt nog. Daar het openbaar is dat de ondergang van dit Babylon, waarvan in het volgende hoofdstuk gesproken wordt, nimmermeer zal eindigen, gelijk Openb. Dit is zo klaar, dat enige pausgezinde uitleggers zelven bekennen dat hetgeen hier en in het navolgende hoofdstuk geprofeteerd wordt, moet verstaan worden van de stad van Rome die tegenwoordig is; maar om het antichristendom van haar te weren, versieren zij een ander gedichtsel, namelijk dat een weinig voor het einde der wereld tien heidense koningen, men weet niet uit wat hoek der wereld, zullen komen, en met den antichrist uit den stam van Dan samenspannen, en de gehele wereld innemen, den paus van Rome verjagen, en den antichrist in zijn plaats stellen, en hun heidense afgoderij allen volken opdringen, en dit alles in drie jaren en een half voor het einde der wereld, en Rome met al haar rijkdom verbranden, en dan nog daarover rouw bedrijven, enz.

En het grote Babylon is gedacht geworden voor God, om haar te geven den drinkbeker van den wijn des toorns Zijner gramschap. Waarvan zie de nadere verklaring, gelijk ook van de namen der godslastering , in de aant. Van de zeven hoofden en tien hoornen zal van den engel zelven hierna verklaring gedaan worden. En ik verwonderde mij, als ik haar zag, met grote verwondering.

EN ik zag uit de zee een beest opkomen, hebbende zeven hoofden en tien hoornen; en op zijn hoornen waren tien koninklijke hoeden, en op zijn hoofden was een naam van gods lastering. Anderen duiden dit van den beker der mis, en dienvolgens van de mis zelve, die vol gruwelen is. Mysterion , welken naam velen getuigen dat op den pauselijken hoed met drie kronen voordezen is gesteld geweest.

Doch afgezien hiervan, zo kan dit op meest alle ceremoniën, gewaad, en wijdingen, die de paus met zijn geschorenen gebruikt, gevoeglijk worden geduid, die zij alle tot de minste toe vol mysteriën en verborgenheden verdichten te zijn. Zie ook Openb. Want alzo roemt zij ook, namelijk dat zij is de moeder de heilige kerk , van welke alle andere kerken op aarde voortgekomen zijn, en afhankelijk zijn, als kinderen van hun moeder.

EN een uit de zeven engelen, die de zeven fiolen hadden, kwam en sprak met mij, en zeide tot mij: Kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel der grote hoer, die daar zit op vele wateren;   18 Namelijk in het afzetten en ombrengen van koningen en prinsen, in het ontslaan van prinsen en onderzaten van hun eed, in het verbreken van wettige huwelijken, in het onttrekken van kinderen van de gehoorzaamheid en den dienst hunner ouders onder den dekmantel van religie, in het toelaten van publieke hoerhuizen, in liegen en bedriegen, en dergelijke gruwelen, die de leer en daden des pausdoms medebrengen.

De eerste dan, dat het ten tijde van Johannes was , kan bekwamelijk verstaan worden van het Romeinse rijk, dat onder verscheidene regeringen nu al enige honderden jaren geweest was, en nog blijven zou; waarbij de engel voegt: en is niet , omdat het in dien tijd geen geestelijk gebied over de kerken in de christenheid had, noch in enige honderden jaren hebben zou.

Zie Openb. Wie kan krijg voeren tegen hetzelve? Doch zo niet, zo delg mij nu uit Uw boek, hetwelk Gij geschreven hebt. Waarvan zie Openb. Hetwelk hier tussengevoegd wordt, opdat het niet zou schijnen dat Christus , ten tijde van het rijk van den antichrist, geen gemeente op aarde meer zou hebben behouden. Dat nu de stad van Rome op zeven bergen was gebouwd, is uit alle oude schrijvers genoeg bekend; welke waren de berg Capitolinus , Palatinus , Caelius , Aventinus , Esquilinus , Viminalis en Quirinalis , waarom zij ook bij enige oude schrijvers de zevenbergse stad genaamd wordt.

Welke nu deze zeven koningen zijn, wordt verschillend verstaan. Daarom houden anderen het bekwamelijker voor de zeven vormen of wijzen van regering, waarmede de stad van Rome zo tevoren geregeerd was geweest, als daarna nog geregeerd zou worden, gelijk de engel hier en vers 11 getuigt. Waarvan de eerste regering was geweest van Romulus af tot Tarquinius , onder eigenlijk genaamde koningen.

De tweede van Brutus af, onder de consules of burgemeesters. De derde onder de dictatores. De vierde onder de decemviros. De vijfde onder de tribunos consulares. De zesde onder de keizers, van Julius Caesar af, welke toen nog duurde, toen aan Johannes deze openbaring is geschied. Welke de achtste vorm van regering is, waarvan hier wordt gesproken. Hetwelk ook, nadat het enige honderden jaren in zijn volle kracht was geweest, allengskens wederom heeft beginnen te vervallen, en nog vervalt.

Want dit achtste begrijpt niet alleen een hoofd van dit beest, maar ook het ganse beest. Sommige uitleggers nu nemen dit getal voor een precies getal van tien, die de eerste geweest zijn, die omtrent den tijd van de opkomst van den antichrist in het westen mede zijn opgekomen. Anderen, voor een onzeker getal dat daar of daaromtrent is; gelijk dit woord tien ook elders wordt gebruikt; zie een voorbeeld Gen.

Anderen zetten het over: een ure , dat is, een korten tijd, gelijk deze wijze van spreken ook elders betekent. Doch de eerste komt met het oogmerk des apostels het best overeen. Indien gij dan niet waakt, zo zal Ik over u komen als een dief, en gij zult niet weten op wat ure Ik over u komen zal. Want al is het dat zij niet altijd voor hebben gehad Christus regelrecht te bestrijden, nochtans, die Zijn leden en Zijn leer zoeken uit te roeien, worden geacht en in de Schrift gezegd Christus Zelven te bestrijden.

Zie Ps. En in dien laatsten groten krijg, waarvan in het voorgaande hoofdstuk vers 14 is geprofeteerd, zal het nog klaarder voor de gehele wereld blijken. Zie ook hierna Openb. Een sacramentele wijze van spreken, gelijk hiervoor ook is aangewezen, en hierna vers 18 nog volgt. Waarvan enigen nu alrede zulks hebben gedaan; en God moet gebeden worden dat van de overigen ook zulks mag geschieden.

En hij bracht mij weg in een woestijn, in den geest; en ik zag een vrouw, zittende op een scharlakenrood beest, dat vol was van namen der gods lastering, en had zeven hoofden en tien hoornen. Einde Openbaring  Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Inleiding Bijbelboek Weergave: Met kanttekeningen Parallel Zonder kanttekeningen Alleen Bijbeltekst Naar top van deze pagina.

Met kanttekeningen Parallel Zonder kanttekeningen Alleen Bijbeltekst. EN een uit de zeven engelen, die de zeven fiolen hadden, kwam en sprak met mij, en zeide tot mij: Kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel der grote hoer, die daar zit op vele wateren;.

Dinsdag 27st, Maart 9:13:14 Am

Beest met hoer van babylon wat froukjeB
Stuur een gratis bericht naar Oscodaman
Online

Beschrijving:

Oscodaman
37 jaar vrouw, Leeuw
Hardwake, Netherlands
Hindi(Mooi zo), Bengalen(Basic)
Botanist, Deskundige
ID: 5852961185
Vrienden: nobemobo, g4pilut, TonyI
Details
Geslacht Vrouw
Kinderen Ja
Hoogte 162 cm
Toestand Actieve look
Onderwijs Eerste
Roken Nee
Drink Ja
Contacten
Naam Maria
Bekeken: 4133
Telefoonnummer: +312455-118-89
Stuur een bericht

Andere materialen

Deze beest met hoer van babylon hoe

Aanbieden van exclusieve inhoud niet beschikbaar op Pornhub. Het aanbieden van exclusieve inhoud is niet beschikbaar op Pornhub.

Persoon beest met hoer van babylon zweedse Stap Moeder

Een nieuw jaar.

Beest met hoer van babylon bij

Haay lieverds ik ben alia een geile halfbloedje van 24, ik hou er van om je lekker te zien genieten terwijl ik jou he.

Kunnen beest met hoer van babylon een psychische fysieke

Lange Films. Meest bekeken.

Porno beest met hoer van babylon boer dochter

Artikelen met tag seksualiteit voor het huwelijk.

Eten, beest met hoer van babylon over

All models are 18 years or above.

Meer informatie beest met hoer van babylon pet Olive

U moet 18 jaar oud zijn om deze site te bezoeken.

Een constant beest met hoer van babylon met duizenden mooie

All models were 18 years of age or older at the time of depiction. Meer informatie.

Een beest met hoer van babylon het branden

Tijd voor een nieuwe seksuele revolutie?

Massage beest met hoer van babylon biedt een

Er is de voorbije dagen heel wat te doen geweest rond gelekte naaktfoto’s- en video’s van enkele mannelijke bekende Vlamingen.

Beest met hoer van babylon het

Website geschikt voor personen van 18 jaar of ouder. All models are 18 years or above.

Beest met hoer van babylon meisjes willen altijd

Meest bekeken gratis neuken op de trap, sex filmpjes kijken.

Verwelkomen onze beest met hoer van babylon hier

Gratis onbeperkt toegang tot Showbytes? Het gebeurt er al jaren, in onofficiële vorm.

Massage beest met hoer van babylon begon met

Ik zoek shemale hete meiden neuken gratis dating sites voor senioren stel zoekt man voor trio pijpen negerin, Escort nl erotic massage terms daten met een shemale buitensex zuid holland video porrno gratis sex en erotiek.

Beest met hoer van babylon een

Meest bekeken.

Beest met hoer van babylon nieuwe

Elk land heeft wel een eigen Barbie.

House beest met hoer van babylon Holden voor

De gekte op de Amsterdamse Wallen was groot.

Zou beest met hoer van babylon video geГјpload

Gratis Sex, Porno films met o.

Misdaad, lokale beest met hoer van babylon Amsterdamse rechercheur

Hoge Definitie Japaans Openbaar Slet.

Beest met hoer van babylon risico het

Ik leg mijn kleren klaar. Het feest.