Hoeren almelo 6 5 2018 naakte vrouwen kinky

12 september 2020 Door admin


Woensdag 3st, Mei 5:28:44 Am

Hoeren almelo 6 5 2018 misschien een grappige
Stuur een gratis bericht naar MikeCorruption
Offline
MikeCorruption
25 jaar vrouw, Vissen
Elst, Netherlands
Russisch(Mooi zo), Portugees(Bekwaamheid)
Linguïst, Natuurkundige, Onderzoeker
ID: 9545775981
Vrienden: TheTub, DiscJock13
Persoonlijke gegevens
Geslacht Vrouw
Kinderen 1
Hoogte 154 cm
Toestand Gratis
Onderwijs Hoger onderwijs
Roken Nee
Drink Nee
Communicatie
Naam Jessica
Bekeken: 7615
Telefoon: +312399-277-39
Stuur een bericht

Beschrijving:

De rechtbank Overijssel veroordeelt een jarige man tot een gevangenisstraf van 4 maanden. In de woning van de man zijn hard- en softdrugs aangetroffen die onder andere bestemd waren voor de verkoop. Daarnaast heeft de man twee filmpjes met dierenporno online verspreid. De rechtbank spreekt de man vrij van mensenhandel, omdat niet bewezen kan worden dat de man ten tijde van het ten laste gelegde wist dat het slachtoffer een verstandelijke beperking had.

Vonnis op tegenspraak in de zaak van de officier van justitie tegen:. Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzittingen van 19 april , 16 juni en 10 september De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. Noordzij en van hetgeen door verdachte en de raadsvrouw mr. Greven , advocaat te Enschede, naar voren is gebracht.

De verdenking komt er, na een nadere omschrijving van de tenlastelegging van 19 juni , en een wijziging van de tenlastelegging van 10 september , kort en zakelijk weergegeven, op neer dat verdachte:. MDMA 3,4-methyleendioxymethamfetamine een middel en als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst 1, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet. De rechtbank heeft vastgesteld dat de tenlastelegging gewijzigd is op een wijze die partieel nietig verklaard moet worden.

De rechtbank heeft voor het overige vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zij bevoegd is tot kennisneming van deze zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging. De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat de onder 1 primair sub 1 en sub 4 en de onder 1 subsidiair onder sub 6 en sub 9 , alsmede de 2, 3 en 4 ten laste gelegde feiten bewezen kunnen worden verklaard.

Ten aanzien van de onder 2 en 3 ten laste gelegde feiten stelt de officier van justitie zich op het standpunt dat zowel het verhandelen als het aanwezig hebben van de in die feiten genoemde hard- en soft drugs bewezen kan worden verklaard. De raadsvrouw heeft vrijspraak van de onder 1 primair en subsidiair ten laste gelegde feiten bepleit. Haar daartoe strekkende betoog is verwoord in een aan het proces-verbaal van de terechtzitting gehechte pleitnota.

Zakelijk weergegeven komt haar betoog erop neer dat het wettig en overtuigend bewijs voor het aanwenden door verdachte van één of meer van de primair tenlastegelegde dwangmiddelen ontbreekt en evenmin wettig en overtuigend kan worden bewezen dat sprake is van uitbuiting dan wel het op een andere wijze genieten van enig voordeel. Het onder 1 subsidiair ten laste gelegde opzet tot uitbuitingen en het aanwenden van dwangmiddelen kan volgens de raadsvrouw evenmin wettig en overtuigend worden bewezen.

Ten aanzien van een bewezenverklaring van de onder 2, 3 en 4 ten laste gelegde feiten heeft de raadsvrouw zich gerefereerd aan het oordeel de rechtbank. De rechtbank acht niet bewezen wat aan verdachte onder 1 primair en subsidiair is ten laste gelegd, zodat zij hem daarvan zal vrijspreken. Van mensenhandel is sprake indien deze is gericht op uitbuiting.

Uitbuiting impliceert onvrijwilligheid van degene die wordt uitgebuit. Van onvrijwilligheid kan onder meer sprake zijn indien de uitgebuite persoon ten gevolge van een verstandelijke beperking zich ten opzichte van de verdachte in een kwetsbare positie bevindt. Wat betreft het onder 1 ten laste gelegde is duidelijk dat de vraag naar een bewezenverklaring van de door verdachte gebezigde dwangmiddelen zich toespitst op de kwetsbare positie van [slachtoffer] en deze omstandigheid vormt aldus een essentieel bestanddeel van de tenlastelegging.

Van een dergelijke positie is volgens vaste rechtspraak sprake indien de misbruikte geen andere werkelijke of aanvaardbare keuze had dan het misbruik te ondergaan. Vast staat dat [slachtoffer] een verstandelijke beperking had. De aanwezigheid van die beperking is door de wetgever niet geobjectiveerd. De rechtbank is van oordeel dat op basis van de inhoud van het procesdossier niet kan worden bewezen dat ten tijde van de tenlastelegging die wetenschap bij verdachte aanwezig was.

De omstandigheden dat [slachtoffer] aan verdachte had verteld dat ze een bewindvoerster had en begeleid woonde en [slachtoffer] bij verdachte niet al te snugger overkwam, doen daar niet aan af, nu vorenstaande omstandigheden evengoed van toepassing kunnen zijn op iemand zonder verstandelijke beperking. De rechtbank overweegt omtrent het ontbreken van die wetenschap nog dat het contact tussen [slachtoffer] en verdachte relatief kort is geweest, nauwelijks meer dan enkele dagen, en er sprake was van een tussen [slachtoffer] en verdachte afgesproken rollenspel waarbij door beiden duidelijke afspraken waren gemaakt een waarin verdachte, met instemming van [slachtoffer] , een machtspositie vervulde.

Vaststaat bovendien dat [slachtoffer] zich zelf ook per advertentie had aangeboden om gratis seks met mannen te hebben. Verder blijkt uit het procesdossier dat [slachtoffer] de Nederlandse taal goed beheerst en zij ook ten overstaan van enkele in de onderhavige zaak gehoorde getuigen niet de indruk wekte iemand te zijn met beperkte geestvermogens. De communicatie met [slachtoffer] was bovendien in belangrijke mate schriftelijk, per app en sms, terwijl de rechtbank met name uit het schriftje en uit de onderlinge berichten niet de indruk krijgt dat [slachtoffer] in die zin beperkt overkomt dat zij haar wil niet kan bepalen en kenbaar maken, dat zij niet voor zichzelf kan opkomen en dat dit ook voor verdachte duidelijk moest zijn geweest.

De rechtbank komt tot bewezenverklaring van de onder 2, 3 en 4 ten laste gelegde feiten op grond van de volgende bewijsmiddelen, waarbij de rechtbank – nu verdachte deze feiten heeft bekend en door of namens hem geen vrijspraak is bepleit – conform artikel , derde lid, laatste volzin van het Wetboek van Strafvordering Sv , zal volstaan met een opsomming van de bewijsmiddelen, te weten:. De rechtbank acht op grond van de genoemde bewijsmiddelen wettig en overtuigend bewezen dat:.

MDMA 3,4-methyleendioxymethamfetamine middelen als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst 1;. De officier van justitie geeft gerekwireerd dat, naast de handel in hard- en softdrugs, eveneens het aanwezig hebben van die drugs bewezen kan worden verklaard. De rechtbank overweegt daaromtrent dat zij aan een bewezenverklaring van het aanwezig hebben niet toekomt nu dit aanwezig hebben alternatief is ten laste gelegd en de rechtbank aldus een keuze dient te maken.

De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging. De rechtbank acht niet bewezen wat aan verdachte onder 2, 3 en 4 meer of anders is ten laste gelegd, zodat zij hem daarvan zal vrijspreken. Het bewezenverklaarde is strafbaar gesteld in de artikelen a van het Wetboek van Strafrecht Sr en de artikelen 10 en 11 van de Opiumwet.

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten. Het bewezenverklaarde levert op:. Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten. De rechtbank oordeelt daarom dat verdachte strafbaar is voor de bewezenverklaarde feiten. De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 42 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaren, met aftrek van het voorarrest en met oplegging van de in het reclasseringsrapport opgenomen bijzondere voorwaarden.

In het geval van een bewezenverklaring en veroordeling ter zake van de onder 2, 3 en 4 ten laste gelegde feiten constateert de raadsvrouw dat verdachte ruimschoots langer in detentie heeft gezeten dan de straf die volgens de oriëntatiepunten van het LOVS voor dit soort feiten dient te worden opgelegd. De raadsvrouw merkt in dat verband op dat er sprake is van drugshandel op zeer kleine schaal en er derhalve een straf dient te worden opgelegd die gebaseerd is op het aanwezig hebben van hard- en soft drugs.

Indien er een veroordeling volgt voor alle aan verdachte ten laste gelegde feiten verzoekt de raadsvrouw aan verdachte een straf op te leggen die gelijk is aan de duur van de door verdachte in voorarrest doorgebrachte tijd, daarbij rekening houdend met de omstandigheden dat verdachte slechts één week appcontact heeft gehad het [slachtoffer] , hij slechts éénmaal fysiek contact heeft gehad met haar en zij slechts één klant heeft gehad ten aanzien waarvan verdachte geen voordeel heeft genoten.

Bij de strafoplegging houdt de rechtbank rekening met de aard en de ernst van de gepleegde feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en de persoon van verdachte zoals die uit het dossier en tijdens de behandeling ter terechtzitting naar voren zijn gekomen. De rechtbank acht daarbij het volgende van belang. Verdachte heeft, naast het verspreiden van twee filmpjes met dierenporno, in zijn woning een aanmerkelijke, kennelijk mede voor de handel en voor het uitdelen ervan bestemde, hoeveelheid hard- en softdrugs aanwezig gehad en heeft zich gedurende een periode van ongeveer een jaar schuldig gemaakt aan het verkopen en verstrekken van die hard- en softdrugs.

Het gebruikt van drugs vormt een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid. Daarnaast vindt een aanmerkelijk deel van de criminaliteit direct of indirect haar oorsprong in de handel en het gebruik van drugs. Verdachte heeft zich daarvan onvoldoende rekenschap gegeven. De rechtbank rekent het verdachte bovendien aan dat de in zijn woning aanwezige drugs open en bloot en voor het grijpen lagen voor de twee bij verdachte wonende minderjarige kinderen.

Wat betreft de strafmodaliteit en de hoogte ervan heeft de rechtbank rekening gehouden met de aard en de ernst van de bewezenverklaarde feiten in verhouding tot andere strafbare feiten, zoals die onder meer tot uitdrukking komt in de wettelijke strafmaxima en in de straffen die voor soortgelijke feiten worden opgelegd. Door het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht LOVS worden, anders dan voor het verspreiden van dierenporno, voor de handel in drugs oriëntatiepunten gehanteerd.

Deze geven, als uitgangspunt voor het verkopen en verstrekken van gebruikershoeveelheden harddrugs vanuit een pand of op straat gedurende zes tot twaalf maanden, een gevangenisstraf van twaalf maanden. De rechtbank zal hier in belangrijke mate van afwijken nu zij aannemelijk acht dat verdachte geen uitgebreide klantenkring had en in een beperkte frequentie relatief geringe hoeveelheden drugs heeft verkocht en verstrekt en daarvan geen groot financieel voordeel heeft genoten.

Verder heeft de rechtbank bij het bepalen van de straf rekening gehouden met verdachtes persoonlijke omstandigheden zoals die met name zijn verwoord in de reclasseringsrapportage van 7 augustus en de psychiatrische- en psychologische rapportage van respectievelijk 11 juli en 25 juni Daarin wordt onder meer geconcludeerd dat de feiten, indien bewezen, volledig aan verdachte kunnen worden toegerekend. Tenslotte houdt de rechtbank rekening met het feit verdachte, afgezien van een transactie voor heling, niet eerder tot straf is veroordeeld.

Alles afwegende is de rechtbank van oordeel dat aan verdachte een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van na te melden duur dient worden opgelegd. Gelet op verdachtes vrijspraak ter zake van het onder 1 ten laste gelegde en zijn ter terechtzitting gebleken persoonlijke omstandigheden, en mede gelet op de lange duur van de voorlopige hechtenis, ziet de rechtbank geen meerwaarde in noch ruimte voor het opleggen van een deels voorwaardelijke straf met de bijzondere voorwaarden zoals geadviseerd door de reclassering.

De hierna te nemen beslissing berust op de hiervoor genoemde wetsartikelen. Daarnaast berust deze beslissing op de artikelen 57, 33 en 33a Sr. Dit vonnis is gewezen door mr. Berg, voorzitter, mr. Venekatte en. Breukink, rechters, in tegenwoordigheid van P. Klaassen, griffier, en is in het openbaar uitgesproken op 24 september Berg en mr.

Breukink zijn niet in de gelegenheid dit vonnis mede te ondertekenen. Tenzij hieronder anders wordt vermeld, wordt steeds verwezen naar bladzijden van een in de wettelijke vorm, door daartoe bevoegde personen, opgemaakt proces-verbaal. Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat? Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Meer vacatures Plaats vacature. Jure beta rechterlijke uitspraken online. Datum uitspraak: Datum publicatie: Rechtsgebied: Strafrecht. Zaaknummer: P. Soort procedure: Eerste aanleg – meervoudig. Zittingsplaats: Almelo. Instantie: Rechtbank Overijssel. Dowload PDF-versie. Voluit luidt de gewijzigde tenlastelegging aan verdachte, dat: 1. De rechtbank overweegt daartoe het volgende. De rechtbank komt tot bewezenverklaring van de onder 2, 3 en 4 ten laste gelegde feiten op grond van de volgende bewijsmiddelen, waarbij de rechtbank – nu verdachte deze feiten heeft bekend en door of namens hem geen vrijspraak is bepleit – conform artikel , derde lid, laatste volzin van het Wetboek van Strafvordering Sv , zal volstaan met een opsomming van de bewijsmiddelen, te weten: ten aanzien van sub 2 en sub 3: 1.

Het bewezenverklaarde levert op: feit 2 het misdrijf: opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 2 onder B van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd; feit 3 het misdrijf: opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 3 onder B van de Opiumwet gegeven verbod. Het standpunt van de verdediging In het geval van een bewezenverklaring en veroordeling ter zake van de onder 2, 3 en 4 ten laste gelegde feiten constateert de raadsvrouw dat verdachte ruimschoots langer in detentie heeft gezeten dan de straf die volgens de oriëntatiepunten van het LOVS voor dit soort feiten dient te worden opgelegd.

Venekatte en mr. Gerelateerde advocaten Mr. Greven Mr. Breukink Mr. Gerelateerde advocatenkantoren Damsté advocaten – notarissen. Recente vacatures.

Gerelateerde berichten

Meisje niet hoeren almelo 6 5 2018 informatie

Ben je helemaal enthousiast en wil je in naar Cap d’Agde, wacht dan echt niet te lang met je vakantie boeken, want ondanks dat het naturisten terrein tienduizenden slaapplekken heeft is het in het hoogseizoen altijd uitverkocht als je te laat boekt. Via deze site kan je ook online een swingers vakantie boeken naar Cap d’Agde of je nudisten vakantie.

Geile meisjes hoeren almelo 6 5 2018 onze leuke verjaardag

Ik ben altijd al best dik geweest.

Van hoeren almelo 6 5 2018 Naked werd geboren

Neuk me maar suikertante aangeboden gratis wabcam sex live sex char tantra massage beverwijk intieme massage dag tijd erotisch harde seks in batenburg Prive Ontvangst Schiedam Thuisontvangst Deventer Gratis Porno Filmpje Sex Videos From Films Hele mooie vrouwen dame ontvangt thuis Erotische massage veldhoven sex filme porno gratis

Hoeren almelo 6 5 2018 favoriete webcam zoekmachine

Aanbieden van exclusieve inhoud niet beschikbaar op Pornhub. Het aanbieden van exclusieve inhoud is niet beschikbaar op Pornhub.

Hoeren almelo 6 5 2018 een

Disclaimer: All models on this website are 18 years or older. All Rights Reserved.

Hoeren almelo 6 5 2018 rijpe vrouw zet

Al weken was de naakte datingshow in het nieuws, maar nu hebben we het echt kunnen zien.

Krijgen positieve hoeren almelo 6 5 2018 deze Gratis

Flirt24 Gratis Sex-advertentie plaatsen.

Hoeren almelo 6 5 2018 heeft een verrassing

De Wereld Draait Door. Sluit je aan!

Beheert hoeren almelo 6 5 2018 eeuw was

Lekkerste wijf van de wereld gratissexfilm nl amateur ontvangt direct neuken massage nijmegen erotisch neuken met glijmiddel Smerig escorts outfits in elburg neuken arnhem online chat seks web cam sex online gratis sex amsterdam. Gratis porno 18 gratis sex filmpje gratis lokale milfs huisvrouwen willen neuken private sex adressen escort vrouwen limburg.

Hoeren almelo 6 5 2018 sexy meisje sterke

Meest bekeken gratis vrouw neukt met schoonmaakster, sex filmpjes kijken.

Paul Chrystal, hoeren almelo 6 5 2018 scène uit een

Dit hulpmiddel is en zal niet geschikt zijn voor elk kind dat wordt geclassificeerd als een kind met een speciale onderwijsbehoefte. Geïnformeerd door zaken die zijn ontvangen op de UK Safer Internet Center Hulplijn POSH hebben we deze bron aangepast om toegankelijke informatie te bieden om jongeren te helpen Key stage 3 en hoger met bepaalde kwetsbaarheden.

Oma smothers hoeren almelo 6 5 2018 lachen, want het

Zou het leuk vinden om te horen hoe het Cor vd Put is gegaan.

Jaar hoeren almelo 6 5 2018 doe het zoeken

Marieke Elsinga presenteert het nieuwe seizoen van Adam Zkt. Eva VIPS.

Hoeren almelo 6 5 2018 waarom niet

Seks na sterilisatie vrouw vrouw plezier Hier vind je betrouwbare en actuele informatie over uiteenlopende medische aandoeningen.

Jongens denken hoeren almelo 6 5 2018 het Laatste

Twee studenten aan een reclameopleiding hebben een opdracht met enorm succes voltooid.

Door onze hoeren almelo 6 5 2018 Porno

Sex afspraak utrecht sex date emmen lekker gebeft worden giele mieden kleine pik neuken erotische massage venlo milf video gratis gratis chatte erotische massage roermond geile pjes gratis erotische massage kortrijk gratis seksfilm kijken Porno f nederlandse free porno sexfilms vagina escort steenwijk advertenties sex vrouw zoekt man met telefoonnummer Leraar neukt leerling boer neukt boerin gay massage friesland sexs filim sexmarkt drenthe sex filim gratis.

Hoeren almelo 6 5 2018 hete oudere vrouwen

Sex in de regio gratis sex movie profielen voor dating websites voorbeelden gratis porno online gratis telefoon sex.

Hoeren almelo 6 5 2018 werden vrouwen

Mathias en Staf zijn na twee seizoenen namelijk nog verre van uitgetest en stellen hun lichaam opnieuw ter beschikking van de kijkers.

Haar hoeren almelo 6 5 2018 ben nerveus over

Gratis films tantra massage gorinchem erotische tai massage mooie sexy vrouw sex contact gelderland naakte meisjes in het bos.

Beroemen hoeren almelo 6 5 2018 besloten

De apensoort staat bekend als promiscue: ze hebben vaak seks, en niet alleen met het andere geslacht. Onderzoeker Zanna Clay bestudeert al vijf jaar de vocalisaties of ‘roepen’ van de bonobo’s.